Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uutinen

Helsinki

Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyys parantunut edelleen globaalisti

Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Australia on luokiteltu maailman läpinäkyvimmiksi kiinteistömarkkinoiksi; MIST markkinat suurimpien nousijoiden joukossa; Afrikka, Lähi-itä ja Latinalainen Amerikka jälkijunassa.


​Helsinki, 27 kesäkuuta 2012 - Jones Lang LaSalle ja LaSalle Investment Management (NYSE: JLL)  ovat julkaisseet joka toinen vuosi päivitettävän tutkimuksen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä. Tutkimus osoittaa, että läpinäkyvyyden paraneminen on saanut vauhtia markkinoiden toipuessa vuosien 2008-2009 finanssikriisistä ja että lähes 90 prosentilla markkinoista kehitys on ollut positiivista viimeisen kahden vuoden aikana.

2012 Global Real Estate Transparency Index –raportissa analysoidaan kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä 97 keskeisellä markkinalla 83 eri tekijään perustuen. Tutkimus tarjoaa sekä sijoittajille että käyttäjille olennaista tietoa kaupankäyntiin, omistamiseen ja tilojen käyttämiseen liittyen . Tutkimus auttaa myös valtioita sekä järjestöjä pyrkimyksissään lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä.

Tärkeimmät löydökset ovat:

• Yhdysvallat on luokiteltu maailman läpinäkyvimmäksi kiinteistömarkkinaksi perässään Iso-Britannia ja Australia. Alankomaat, Uusi-Seelanti, Kanada, Ranska, Suomi, Ruotsi ja Sveitsi pärjäsivät myös erittäin hyvin tutkimuksessa.

• Tutkimus vahvistaa havainnot MIST-alueen (Meksiko, Indonesia, Etelä-Korea ja Turkki) positiivisesta kehityksestä. Yksittäisistä markkinoista läpinäkyvyyden kehittyminen on ollut vahvinta Turkissa.

• Alueellisesti läpinäkyvyys on parantunut eniten Latinalaisessa Amerikassa. Brasilian ykkösvyöhykkeen (Tier 1) kaupungit ovat kehittyneet toiseksi vahvimmin Meksikon ollessa sijalla kolme.

• Ero läntisen Euroopan ja muutamien itäisen Keski-Euroopan markkinoiden välillä on kutistunut lähes olemattomaksi. Esimerkiksi Puola, jonka osa sijoittajista näkee jo yhtenä Euroopan core-markkinoista, on läpinäkyvyydeltään länsieurooppalaista tasoa.

• Kestävä kehitys on noussut entistä keskeisempään rooliin Ison-Britannian, Australian ja Ranskan ollessa tästä näkökulmasta läpinäkyvimpiä markkinoita. Isolla-Britannialla on pitkät perinteet erilaisten energiatehokkuusmittareiden kehittäjänä ja käyttöönottajana ja vastaavasti Australia on toiminut koelaboratoriona ympäristölaeille, -säädöksille ja -kannustimille. 

Jeremy Kelly, Jones Lang LaSallen globaalista tutkimuksesta vastaava johtaja, toteaa: “Vaikka markkinoilla on tapahtunut tasaista edistymistä viimeisen kahden vuoden aikana, meillä on vielä paljon tehtävää. Säädösten ja lainsäädännön kehittyminen on ollut hidasta ja olemme nähneet läpinäkyvyyden lisääntyvän vain rajallisesti kaupankäynti- ja vuokrausprosesseissa, vaikka niin valtiot kuin yrityksetkin ovat tunnistaneet läpinäkyvyyden roolin markkinoiden kehityksen näkökulmasta.”

Kellyn arvion mukaan on tunnistettavissa neljä keskeistä tekijää, joiden arvioidaan tukevan läpinäkyvyyden kehittymistä edelleen lähitulevaisuudessa:

• Useilla kehittyvillä markkinoilla on tunnistettu, että luotettavan markkinainformaation puute vähentää maahan virtaavien sijoitusten määrää ja hidastaa kilpailukyisten kotimarkkinoiden kehittymistä.

• Meneillään oleva rahoitus- ja valtioiden velkakriisi kannustaa niin lainsäätäjiä, keskuspankkeja, kansainvälisiä sijoittajia kuin muitakin kiinteistöalan toimijoita kohti läpinäkyvämpää toimintaa tarjoten mm. aiempaa laajemmin julkisesti saatavilla olevaa tietoa kiinteistölainojen määrästä ja lainanantajista.

• Viimeaikaisten korruptioskandaalien myötä valtioiden odotetaan kiinnittävän aiempaa enemmän huomiota korruption kitkemiseen.

• Kestävän kehityksen ja vihreiden arvojen odotetaan näyttelevän entistä keskeisempää roolia sijoitus- ja vuokrauspäätöksissä. Tästä johtuen paineet energiatehokkuusmittareiden ja ympäristösertifikaattien vertailukelpoisuuden parantamiseksi kasvavat.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös havainnon sijoitusvolyymien ja markkinoiden läpinäkyvyyden yhteydestä. Sijoitusvolyymien nousu korreloi kansainvälisten sijoitusten lisääntymisen kanssa, joka toimii insentiivinä markkinainformaation saatavuuden parantamiseksi ja lainsäädännön selkeyttämiseksi. Viimeisen kahden vuoden aikana vahvimmin kasvaneet kiinteistösijoitusmarkkinat – kuten Brasilia, Turkki, Indonesia ja Vietnam – ovat myös kymmenen kärjessä läpinäkyvyyden lisääntymistä tarkasteltaessa. 
Vastaavasti indeksi osoittaa kiinteistölainoja koskevan tiedon läpinäkyvyyden parantuneen hieman vuodesta 2010. Lainojen määrää ja lainapääomavirtoja kuvaavan datan (mikä auttaa sekä sijoittajia että käyttäjiä arvioimaan markkinakohtaisia riskejä) määrä lisääntyi 11 markkinalla ja viranomaisvalvontaa tehostettiin 15 markkinalla. Kanada, Australia, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska toimivat suunnannäyttäjinä tällä osa-alueella, kun taas esimerkiksi Saksassa ja Japanissa ei ole saatavilla dataa yli viiden vuoden aikajänteellä.

 
Global Real Estate Transparency Index

Global Real Estate Transparency Index on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1999. Se perustuu kvantitatiivisen markkinadatan ja kyselytutkimuksella kerätyn informaation yhdistämiseen, joka on kerätty globaalisti Jones Lang LaSallen ja  LaSalle Investment Managementin toimesta. Jokaisesta markkinasta on koottu tietoa 83 eri tekijään liittyen. Kysymyksiin ovat vastanneet paikalliset tutkimustiimit yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Nämä 83 eri tekijää on jaoteltu 13 aihealueeseen, jotka on yhdistetty viideksi ala-kategoriaksi - a) tuottodata  b) markkinadata c) julkisesti noteeratut yhtiöt d) säädösympäristö ja  e) kaupankäynti- ja vuokrausprosessit. Indeksi määrittää jokaiselle maalle painotetun pistemäärän, jonka skaala on 1,0-5,0. Maa, jolla on  pisteytys 1,0, on täydellisesti läpinäkyvä ja vastaavasti 5,0 merkitsee täydellistä läpinäkymättömyyttä. Maat/markkinat on tämän jälkeen luokiteltu viiteen läpinäkyvyyskategoriaan hyvin läpinäkyvästä ja lähes läpinäkyvästä heikosti läpinäkyvään ja läpinäkymättömään.
2012 Global Real Estate Transparency Index on saatavilla useilla alustoilla, kuten raporttina, internet-sivustona, PowerPoint-tiedostona sekä webinaarina.